เกี่ยวกับเรา

LUCKYONEGROUP จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พศ.2547 เพื่อให้บริการดำเนินงาน
จัดการส่งเสริมการขาย ชิงโชคจับรางวัล โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา
คำแนะนำ และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าด้วยความเข้าใจในแง่บทกฎหมาย
การพนัน ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับประสบการณ์ และความสัมพันธ์อันดี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ลูกค้าไว้วางใจและใช้บริการเรื่อยมาด้วย
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันประกอบกับอุปนิสัยของคนไทยทำให้การส่ง
เสริมการตลาดด้วยการชิงโชคจับรางวัลเป็นวิธีที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ผู้ใช้บริการผู้บริโภคได้มากกว่าวิธีการส่งเสริมการตลาดวิธีอื่นๆทั้งในแง่ ของภาพลักษณ์และยอดขายการชิงโชคมีหลากหลายวิธี ทั้งการส่งชิ้นส่วน (Proof Of Purchase) , SMS, การร่วมสนุกผ่านทางเว็ปไซต์ (Online)ซึ่งแต่ละวิธีจะมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่ก็ล้วนต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องก่อนการเริ่มกิจกรรมทั้งสิ้น จึงทำให้ LUCKYONE ได้เข้ามาดำเนินการให้
บริการ โดยเริ่มตั้งแต่ให้ปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการเล่นการจัดหาสิ่ง
ของรางวัล