ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

Staff01 — 27 พฤศจิกายน 2560 13:31


รอบที่ 1 
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i จำนวน 2 รางวัล
ลำดับ ชื่อ  นามสกุล เลขที่ใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์
1 นาย สิริชัย  ร่มโพธิ์ธารทอง  004070325 08192416XX
2 นาย โกวิท งามไพลิน 005038575 06435673XX
         
รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญบิ๊กซี มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 4 รางวัล 
ลำดับ ชื่อ  นามสกุล เลขที่ใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์
1 นาย วรชิต วิศวานุภาพ 016029190 08317099XX
2 นาย อรณพ เหลืองไชยยะ 105277369 08982065XX
3 นาย พงศกรณ์ ณิชกุลภัทร 105060263 09498131XX
4 นาย ประกาศิต รุ่งอารี  003246321 08767743XX
         
รอบที่ 2
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i จำนวน 2 รางวัล
ลำดับ ชื่อ  นามสกุล เลขที่ใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์
1 คุณ ประมวล สนสุผล 008360477 08330863XX
2 คุณ ปราณี ขามเทศ 007389408 09688292XX
         
รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญบิ๊กซี มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 4 รางวัล 
ลำดับ ชื่อ  นามสกุล เลขที่ใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์
1 คุณ กนิษฐา เทียมศักดิ์ 003434470 08940118XX
2 คุณ นิธิกร ขุมทรัพย์ 003113908 08343222XX
3 คุณ บัวกัน วรรณโล 101400351 09732023XX
4 คุณ ทัตพิชา ขัดสีใส 003038680 09962115XX
         
         
รอบที่ 3
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i จำนวน 3 รางวัล
ลำดับ ชื่อ  นามสกุล เลขที่ใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์
1 คุณ กาญจนา  ภูสมหมาย 009324369 09557635XX
2 คุณ สุกัญญา ปิ่นแก้ว 103052360 09390877XX
3 คุณ ภุชงค์ นรินทร์วงษ์ 007369059 06379763XX
         
รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญบิ๊กซี มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 6 รางวัล 
ลำดับ ชื่อ  นามสกุล เลขที่ใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์
1 คุณ อมร บุญสูงเพชร 005163688 09710925XX
2 คุณ สกล  สุวิมลรัตน์ 006158673 08058599XX
3 คุณ สุพรรณี มีชัย 009323443 09682979XX
4 คุณ ศักดา เสนารักษ์ 004520007 08179119XX
5 คุณ นวนจันทร์ มูลเพ็ญ 013414251 06498953XX
6 คุณ ละเอียด ไชยศรี 109215901 09689809XX

คำค้น: อยากได้จัดให้โอวัลติน