ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี Meiji Bulgaria Yoghurt รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ง่ายๆได้ทุกสัปดาห์ รวมของรางวัลกว่า 80 รางวัล

chanpen — 14 สิงหาคม 2562 06:51จับรางวัล ครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1  พัดลม Dyson BP 01  รางวัลละ 13,900 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 สมศักดิ์ ถาวรจักร์


รางวัลที่ 2  บัตร Gift Voucher Swensen มูลค่า 200 บาท 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 อุรัยวรรณ ก๊กมาศ

2 ณัฐฎธาราทิพย์ ไกรรณฤทธิ์

3 รวีรุจ ยุงรัมย์

4 ลัดดาวรรณ ศรีเมือง

5 ภาณุทัศน์ แป้นเกิด

6 สนั่น เจี้ยงกลับ

7 ปิยะ ธนจงวัฒนา

8 สุชาดา วัฒนา

9 Ribbit Onthemoon

10 พิเชษฐ์ เผ่าเผด็จการ


รางวัลที่ 3  กระเป๋าเก็บความเย็น เมจิ มูลค่า 159 บาท 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 ศศิวรรณ วรรณวาทกุล

2 นิธิกร ขุมทรัพย์

3 สุรพงษ์ เพื่อช่อ

4 วีระชัย ปิยะวรรณสุทธิ์

5 ชัยรัตน์ ทุมพงษ์

6 Angsuree Pond

7 Panyamon Sroikliaw

8 Chairat Boonlee

9 Wichaya Phanidanant

10 ณัฐธยาน์ ผ่องเมฆินทร์

 

จับรางวัล ครั้งที่ 2


รางวัลที่ 1  นาฬิกา Samsung Gear fit 2 รางวัลละ 6,500 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 วิฑูรย์ สนธิไชย


รางวัลที่ 2  บัตร Gift Voucher Swensen มูลค่า 200 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 วีระชัย ปิยะวรรณสุทธิ์

2 Siriporn Nasomchai

3 สุรพงษ์ เพื่อช่อ

4 ลัดดาวรรณ ศรีเมือง

5 ขนิษฐา ณรงค์ใย

6 สุชาดา วัฒนา

7 วรเกษ จังวัฒนาทรัพย์

8 กรรณิการ์ สงวนสินธุกูล

9 โสภาพรรณ ขวัญทะเล

10 Kongla Muenpoowonk


รางวัลที่ 3 กระเป๋าเก็บความเย็น เมจิ มูลค่า 159 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 สุรพงศ์ รสเกษร

2 Ribbit Onthemoon

3 สมชาย ศิริเลิศพานิช

4 จิดาภา จันทรา

5 Weerayut Sripipatkul

6 Chairat Boonlee

7 สมบูรณ์ เตชะมหเสนีย์

8 ภชกมล กาญจนสิริภักดี

9 ณัฏวุฒิ ถาวรวิศิษฐพร

10 อาพร เทพรินทร์

 

จับรางวัล ครั้งที่ 3


รางวัลที่ 1  พัดลม Dyson BP 01  จำนวน 1 รางวัล ๆละ 13,900 บาท รวม 13,900 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 ภัทสรี ใช้เหตุผล


รางวัลที่ 2  บัตร Gift Voucher Swensen มูลค่า 200 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 วิทูร ขุมทรัพย์

2 ดนยา ตันติเวชวุฒิกุล

3 วริศรา คุ้มเพชร

4 สุทธิพันธ์ จาริยะวัฒน์

5 ณัฐชา จิตเรณู

6 ฤทัยรัตน์ ฤทธิ์ธาอภินันท์

7 จิราพรรณ ไกรฤกษ์

8 สมศักดิ์ หอมศิริ

9 วรชิต วิศวานุภาพ

10 พัชรี เลิศบัณฑิตกุล


รางวัลที่ 3  กระเป๋าเก็บความเย็น เมจิ มูลค่า 159 บาท

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล

1 สุรัชณา คุ้มโภคา

2 ตรีทัศน์ สร้อยทองเอี่ยม

3 รุจิรา ลอยพิมาย

4 Raveethida Srimalanon

5 วรรณรัตน์ ส่งเสริมสุขเจริญ

6 สุวรรณา สุขโข

7 ธรรศญา ศรีธรากุล

8 จารุวรรณ เกนทะนะศิล

9 อนิรุทร พงษ์พัชราธรเทพ

10 พรทิพย์ โลหะรังสี

 

จับรางวัล ครั้งที่ 4


รางวัลที่ 1  นาฬิกา Samsung Gear fit 2   จำนวน 1 รางวัล ๆละ 6,500 บาท รวม 6,500 บาท

ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล

1 โชติกา นาคพันธุ์


รางวัลที่ 2  บัตร Gift Voucher Swensen มูลค่า 200 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 2,000 บาท  

ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล

1 ศิริพร แซ่โซว

2 พงศ์เพชร เหล่าพินิจสถิต

3 กิตต์อ่อง ตั้งปฐมวงศ์

4 ประภาสิริ สุดจริง

5 สุพัตรา ศรีจันทร์

6 มนูญ วิศวานุภาพ

7 ณัฐธิดา วิฑูรชาติ

8 สายัณห์ ไชยสมุทร

9 Nattapong Noonvichian

10 Saowakon Srirattikankul


รางวัลที่ 3  กระเป๋าเก็บความเย็น เมจิ มูลค่า 159 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 1,590 บาท 

ลำดับ  ชื่อ-นามสกุล

1 จรินทิพย์ วาทิตวิจิตร

2 ภานุวัฒน์ เลิศฤทธิ์ภูวดล

3 ชยาภรณ์ คงปรีชา

4 กฤตยา นาคประเสริฐ

5 ยุพเรศ เตโช

6 เพชรรุ่ง สีดาพาลี

7 วนัสนันท์ แว่นพรหม

8 วรทัตตา เชษฐ์ชุติธร

9 ทิพวรรณ ปานะสูตร

10 Phennee Baitong


หมายเหตุ:

1) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @luckyone

2) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800


คำค้น: ประกาศผู้โชคดี Meiji Bulgaria Yoghurt