ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กสร. แนะนายจ้างจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นตอบโจทย์ลูกจ้างทุกช่วงวัย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 19 พฤศจิกายน 2560 05:17


 

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าส่งเสริมนายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายแบบยืดหยุ่น เน้นการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของลูกจ้าง ช่วยนายจ้างสร้างแรงงานจูงใจและ
ผลิตภาพในการทำงาน

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายเป็นสวัสดิการที่นายจ้างจัดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากสวัสดิการนั้น ๆ อย่างไรก็ตามสถานการณ์และวิวัฒนาการด้านแรงงานในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความแตกต่างของเจเนอเรชั่นหรือช่วงวัยของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ การจัดสวัสดิการในรูปแบบเดิมไม่ตอบสนองความต้องการของลูกจ้างที่ทำงาน
อยู่ในองค์กรเดียวกันแต่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้ และส่งผลให้สวัสดิการที่จัดไม่เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพื่อให้การจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกจ้างและนายจ้าง กสร.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดสวัสดิการ จึงได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการในรูปแบบสวัสดิการยืดหยุ่นขึ้น  ซึ่งลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการออกแบบและกำหนดรูปแบบของสวัสดิการ
โดยคำนึงถึงความแตกต่างทั้งในเรื่องของวัย เพศ วิถีการดำเนินชีวิต และเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถเลือกและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ เช่น จัดสวัสดิการด้านสุขภาพโดยกำหนดงบประมาณและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเลือกเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าสมาชิกสถานที่ออกกำลังกาย ค่าตรวจสุขภาพ หรือ กำหนดเป็นชุดสวัสดิการให้ลูกจ้างเลือก เป็นต้น       
          นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเป็นรูปแบบของการจัดสวัสดิการที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเหมาะสมกับการบริหารแรงงานในยุคปัจจุบันที่มีลูกจ้างหลายวัยทำงานร่วมกัน มีความต้องการและวิถึการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นจะทำให้ลูกจ้างมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ลดความขัดแย้งด้านแรงงาน และผลิตภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการแรงงานของนายจ้างก็จะคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุด สถานประกอบกิจการ
ที่สนใจ ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 2707,
0 2245 7170 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 


คำค้น: ์แรงงาน, กสร., อนันต์ชัย