ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กสร. เตรียมจัดงาน “สตรีสากล 61” ชูแนวคิด “เศรษฐกิจดิจิทัล”

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 7 ธันวาคม 2560 03:31


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 ชูแนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560 ว่า กระทรวงแรงงานได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแรงงานหญิง ร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันดูแลคุ้มครองให้แรงงานหญิงได้ทำงานอย่างมีคุณค่า ตลอดจน    ยกย่องคุณค่าของสตรีทำงาน โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ซึ่งการคัดเลือกสตรีดีเด่นในปีนี้จะให้ความสำคัญกับสตรีที่ทำงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสรรหา คัดเลือก สตรีดีเด่นประจำปี 2561 และคณะทำงานอีก 8 คณะ เพื่อกำหนดประเภทของสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 และเฟ้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมไปถึงจัดเตรียมงานดังกล่าวต่อไป


คำค้น: อนันต์ชัย, อุทัยพัฒนาชีพ, รักษาราชการแทน, อธิบดี, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กสร., สตรีสากล 61, ชูแนวคิด, เศรษฐกิจ, ดิจิทัล, แรงงานสตรีไทย,