ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

UBI ราชภัฏโคราช เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ อบรมธุรกิจเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ

yawistha — 10 กรกฎาคม 2561 11:30


เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน เรื่อง ธุรกิจเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมภาคทฤษฏี ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับผิวหนัง ความรู้เกี่ยวกับอิมัลชั่น องค์ประกอบของเครื่องสำอางอิมัลชั่น วิธีการคำนวณและตั้งตำรับเครื่องสำอาง วัตถุดิบและวิธีการเลือกวัตถุดิบ ต่อด้วยการอบรมภาคปฏิบัติ การทำเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิวตอนกลางวัน-กลางคืน การทำครีมอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิวกาย โดย ทีมวิทยากรจาก บริษัท A-COS LAB จำกัด นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ แนวโน้มของการตลาดเครื่องสำอาง ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การบริหารการตลาด เทคนิคการขาย การบริหารองค์กร บุคลากร การเงิน และ Business Model Convas ของธุรกิจ โดย อาจารย์นพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตร โดย ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำธุรกิจเครื่องสำอาง สีลิปรองพื้น กัน น้ำอายไลเนอร์กันน้ำคอนซีลเลอร์ใต้ตา , แป้งฝุ่นคุมมัน ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจ ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเป็นสื่อกลางในการให้บริการองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพต่อไป


คำค้น: สีลิป, รองพื้น กัน น้ำ, อายไลเนอร์กันน้ำ, คอนซีลเลอร์ใต้ตา, แป้งฝุ่นคุมมัน