ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โตเกียวมารีน จัดงานมอบรางวัล “โตเกียวมารีน ไทโย อวอร์ด 2011” หวังเป็นผู้นำทางความคิด (Opinion Leader) จุดประกายและส่งเสริมภาพลักษณ์โรงพยาบาลที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม

yawistha — 13 กรกฎาคม 2561 05:08


บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบรางวัล โตเกียวมารีน ไทโย อวอร์ด 2011 (Tokio Marine Taiyou Award 2011) ให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลดีเด่นด้านคุณภาพการบริการและการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมและคุ้มค่าตามความจำเป็นทางการแพทย์
มร. ฮิโรชิ ทาเทอิชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) กล่าวแถลงว่า “การจัดงานมอบรางวัล โตเกียวมารีน ไทโย อวอร์ด 2011 เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 เพื่อมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลดีเด่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีจุดประสงค์ของการมอบรางวัลคือ ต้องการที่จะกระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม โดยอาศัยหลัก Evidence Based Medicine เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ได้รับความพึงพอใจ ภายใต้กรอบของความเหมาะสมและถูกต้องตามความจำเป็น ซึ่งผลของการจัดทำโครงการนี้ ทำให้มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วถึง 4 เท่าจากที่เราจัดเป็นครั้งแรก ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก”
ทั้งนี้ นายสิทธิชัย อุยตระกูล รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กรกล่าวเสริมว่า “หลักการสำคัญของโครงการนี้คือ การที่เราจำกัดกรอบเฉพาะกลุ่มของโรคอย่างง่าย หรือกลุ่มโรคที่ไม่ซับซ้อน (Simple Diseases) 5 กลุ่ม ได้แก่ ไข้หวัด-โรคทางเดินหายใจส่วนบนอักเสบ , ปวดท้อง-ท้องเสีย, เวียนหัว-คลื่นไส้, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดหัว ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีการตรวจรักษาที่ค่อนข้างชัดเจน ไม่หลากหลายหรือซับซ้อน ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ทาง โตเกียวมารีนประกันชีวิต เพียงขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลเครือข่าย โดยไม่ได้มีการบังคับให้โรงพยาบาลต้องเข้าร่วมโครงการนี้ เพียงแต่ชักชวนให้แต่ละโรงพยาบาลได้เห็นถึงประโยชน์จากการการเข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น ขยายโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น โดยมีการกำหนดกรอบความเข้าใจร่วมกันว่า การรักษาในกลุ่ม Simple Diseases โดยให้อิสระแก่แพทย์ผู้ทำการรักษาและวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า กรณีใดที่จะเป็น Simple Diseases เพื่อการให้การรักษาที่เหมาะสมและคุ้มค่าตามความจำเป็นแห่งมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งเรามุ่งหวังว่า การที่ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันจะทำให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้า ให้มีมาตรฐานและเป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหัวใจสำคัญของรางวัลนี้คือ ภาพลักษณ์ในเชิงบวกของโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการในการดูแลปฏิบัติต่อคนไข้ อย่างมีมาตรฐานสูงและอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ถูกต้องอย่างมีจรรยาบรรณ ทั้งต่อคนไข้และแพทย์ผู้รักษาพยาบาล”
นายแพทย์ประทีป สัจจะมิตร ผู้อำนวยการแผนกการแพทย์กล่าวเสริมว่า “ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการให้คะแนนจาก 1.ความร่วมมือในการบันทึกเวชระเบียนที่สมบูรณ์, การส่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมายังโตเกียวมารีนประกันชีวิตอย่างรวดเร็ว 2.ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ 3.ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกระทบกับผู้มาใช้บริการให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 4.จากแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าผู้ถือประกันกลุ่มของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ที่ไปใช้บริการโรงพยาบาล
“เราหวังที่จะให้โตเกียวมารีนประกันชีวิต เป็นผู้นำทางความคิดด้านการส่งเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลควบคู่กับจริยธรรม ผ่านรางวัล Tokio Marine Taiyou Award ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองและส่งเสริมจรรยาบรรณทั้งภาคส่วนของโรงพยาบาลและภาคธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 2 นอกจากการมอบรางวัลประจำปีแล้ว โตเกียวมารีนประกันชีวิต ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนแก่ลูกค้าที่ทำประกันกลุ่มกับทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม, สัมมนา และเวิรค์ช็อป ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กรได้เข้าร่วมในกิจกรรม และเพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานในองค์กร โดยการหัวข้อการอบรมจะมุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านกายและใจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรางวัล โตเกียวมารีน ไทโย อวอร์ด ของเรา”
มร. ฮิโรชิ ทาเทอิชิ กล่าวเพิ่มเติมถึงด้านผลประกอบการในปีที่ผ่านมาว่า “สำหรับผลการดำเนินงานของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ปี2554 มีเบี้ยฯรับรวมทั้งสิ้น 1,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 493 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบไปด้วยเบี้ยฯรับปีแรก 752 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวนกว่า 190 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 และเบี้ยฯรับปีต่ออายุ1,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 โดยในปี 2555 นี้ ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายเบี้ยฯรวมที่ 2,350 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยฯรับปีแรก 750 ล้านบาท และเบี้ยฯรับปีต่ออายุ 1,600 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 23 ซึ่งนับว่าสูงกว่าอัตราการเติบโตของภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตซึ่งคาดการเติบโตโดยประมาณที่ร้อยละ 15.5 สำหรับปี 2555 นี้” มร. ฮิโรชิ ทาเทอิชิ กล่าวสรุป

หากคุณกำลังตัดสินใจว่า ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี ต่อประกันรถยนต์ ต้องใช้อะไรบ้าง  และต้องการ ตาราง เปรียบเทียบ ประกันภัย รถยนต์  << คลิ๊กข้อมูลเพิ่มเติม


คำค้น: ต่อประกันรถยนต์ที่ไหนดี, ต่อประกันรถยนต์ ต้องใช้อะไรบ้าง, ตาราง เปรียบเทียบ ประกันภัย รถยนต์