ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กลุ่มบริษัทกัลฟ์กับกิจกรรม เพื่อ สังคม ร่วมสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

thanwat — 9 สิงหาคม 2561 09:47


การสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นหนึ่งโครงการ csr ของ แหล่ง ผลิต ไฟฟ้า ใน ประเทศไทย หนองแซง หนึ่งในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิพลังงานไทย สานต่อชีววิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างชาวนาต้นแบบ ทำเกษตรปลูกข้าวโดยไม่พึ่งพาสารเคมี สามารถดำรงชีพอยู่ได้กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม นับเป็น กิจกรรม เพื่อ สังคม อันสร้างสรรค์ดีต่อชาวบ้านในท้องถิ่น

การเข้าทำ csr ในโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในครั้งนี้จัดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่จังหวัดสระบุรี โดยครั้งแรกเป็น csr ของโรงไฟฟ้าอุทัยจังหวัดอยุธยา อันเป็นหนึ่งบริษัทย่อยของกลุ่มกัลฟ์เช่นกัน โดยทางโรงไฟฟ้าอุทัยได้เข้าไปส่งเสริมชาวนาในท้องถิ่นให้ได้รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน โดยมอบองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มีการจัดทำแปลงนาสาธิตโดยวิธีโยนกล้า ให้องค์ความรู้เรื่องของการลดต้นทุนการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพดินและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปในตัว ซึ่งการเข้าไปให้ความรู้ในครั้งนี้นับเป็น กิจกรรม เพื่อ สังคม ที่ช่วยให้ชาวนาท้องถิ่นลดต้นทุนในการปลูกข้าวได้มาก และมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น ลดการพึ่งพาสารเคมีก็ลดต้นทุนลงไปได้มาก ซึ่งแต่เดิมนั้นชาวบ้านมีความเชื่อว่า การปลูกข้าวต้องใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีต้นทุนสูงเท่านั้น ผลผลิตจึงจะงอกงาม แต่เมื่อมีการเข้าไปองค์ความรู้ในเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนแบบเกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้ ชาวบ้านจึงเข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสารเคมีในการปลูกข้าวลดลง จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ สุขภาพของชาวบ้านที่ห่างไกลจากสารเคมีก็ดีขึ้น สภาพดินที่เคยเสียก็ถูกฟื้นฟูและพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วย

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนของกลุ่มบริษัทกัลฟ์นี้ เรียกได้ว่าได้สร้างทางเลือกใหม่ให้กับการทำนาของชาวบ้านในท้องถิ่น ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้น ทั้งในแง่ของการทำเกษตรที่รู้วิธีปรับปรุงดิน ทำนาโดยไม่จำเป็นต้องเผาตอซังข้าวเพื่อให้เกิดมลพิษ รู้จักการทำปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักฟางข้าวโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ อีกทั้งในแง่วิถีชีวิตก็ยังมีการให้ความรู้ชาวบ้านในเรื่องของการพึ่งตนเอง การปลูกผัก การเลี้ยงปลาในนาข้าว การทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อไล่แมลงและเพลี้ย ทำให้ชาวบ้านลดค่าจ่ายที่ไม่จำเป็นลงไปได้มาก และพึ่งพาตนเองได้แบบไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่าย

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ จึงนับว่าเป็น กิจกรรม เพื่อ สังคม ท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นโครงการที่สานต่อแนวปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้วในหลายพื้นที่ ทางกลุ่มกัลฟ์จึงมีแผนที่จะขยายโครงการดังกล่าวออกไปในหลาย ๆ พื้นที่ เพื่อให้คนไทยเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง


คำค้น: แหล่ง ผลิต ไฟฟ้า ใน ประเทศไทย