ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เดินหน้าส่งเสริมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ปีที่ 3

ธนพร ศิริศักโส — 13 กันยายน 2561 08:51


กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศที่ดำเนินโครงการ โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจพลังงานอื่น ๆ  หลายโครงการในประเทศไทย ซึ่งพร้อมมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาและดำเนินการ กิจกรรม เพื่อ สังคม ( CSR ) สร้างความร่วมมือกับชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการริเริ่มพัฒนาในหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

โรงไฟฟ้าหนองแซงและโรงไฟฟ้าอุทัย เป็นโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี ซึ่งชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั้ง 2 นี้ประชาชนประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ กัลฟ์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนประกอบกับเจตนารมย์ความมุ่งมั่นในการทำ กิจกรรม เพื่อ สังคม เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพลังงานไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาส่งเสริมเกษตรกรซึ่งทำนา โดยการนำเอานักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ ทำแปลงนาสาธิต สร้างชาวนาต้นแบบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามวิถีพอเพียง โดยโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ในการทำนาทางเลือกใหม่ ได้แก่ การปรับปรุงดิน การทำนาโดยไม่เผาตอซังข้าว ใช้กระบวนการหมักฟางด้วยจุลินทรีย์จาวปลวก ฝึกอบรมให้ชาวนทำน้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองโดยใช้เศษอาหารหรือวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ และใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงและเพลี้ย เพื่อช่วยลดต้นทุนแทนการใช้สารเคมี ซึ่งทำให้ต้นทุนการทำนาของชาวนาลดลงได้ถึง 3,000 – 3,500 บาทต่อไร่ ถือเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของต้นทุนที่ใช้เดิม นอกจากนี้ยังได้สนับสนุน กิจกรรม เพื่อ สังคม โดยให้มีการทำการเกษตรเชิงผสมผสาน เช่น การปลูกผัก เลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงหมูหลุม และการทำปุ๋ยใช้เองอีกด้วย  

กลุ่มบริษัท กัลฟ์ และมูลนิธิพลังงานไทย ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรม เพื่อ สังคม โดยส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืน โครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดผลสำเร็จ ทำให้ชาวนารอบโรงไฟฟ้าตื่นตัว เปลี่ยนผืนนาข้าวเคมี เป็นนาข้าวอินทรีย์ จากนาเคมี 16 ไร่ในปีแรก มาเป็นการทำนาอินทรีย์ถึง 66 ไร่ในปีที่ 3 สืบเนื่องจากโครงการแรกที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้กลุ่มโรงไฟฟ้า กัลฟ์ และโรงไฟฟ้าอุทัย ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มทำกิจกรรม CSR โครงการเกษตรยั่งยืนขึ้นเป็นปีแรก โดยเข้าไปส่งเสริมให้ชาวนาใน อ.อุทัย จัดทำแปลงนาสาธิต โดยวิธีการโยนกล้า วิธีการผลิตแบบอินทรีย์ โดยไม่พึ่งพาสารเคมี โดยในปีแรกนั้นมีชาวนาที่นำพื้นที่นามาเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 ไร่ ทำให้ชาวนาเกิดความรู้ ลดต้นทุนการทำนาโดยลดการพึ่งพาสารเคมี มาปรับเปลี่ยนเป็นการทำนาแบบอินทรีย์ ส่งผลให้ที่นาสมบูรณ์ขึ้น ลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ได้เป็นอย่างดี แทนที่จะต้องจ่ายค่าสารเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึง 6,500 – 7,000 บาทต่อไร่ ก็หันมาใช้วัตถุดิบอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่นแทน    


คำค้น: โรงไฟฟ้า