ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

“กัลฟ์” ร่วมส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ธนพร ศิริศักโส — 13 กันยายน 2561 09:51


โครงการเพื่อการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน จากการให้ความสนับสนุนของกลุ่มบริษัท โรงไฟฟ้า กัลฟ์และมูลนิธิพลังไทย ซึ่งถือว่าเป็น กิจกรรม เพื่อ สังคม ที่มีคุณประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกรในการสร้างชาวนาต้นแบบตามวิถีแบบพอเพียง แนวทางการทำนาตามแนวทางของพ่อ (ในหลวงรัชกาลที่9) เป็นการเปลี่ยนที่ทำนาแบบเดิม ๆ ให้เป็นการทำนาอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี เพราะจะช่วยฟื้นฟูสภาพดินที่เคยถูกทำลาย ระบบนิเวศที่ดีก็กลับคืนมาและยังได้ข้าวที่กินแล้วดีต่อสุขภาพอีกด้วย  นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตลง เพิ่มในส่วนของรายได้ โดยจากปีแรกถึงปีที่ 3 มีกลุ่มชาวนาเข้าร่วมอุดมการณ์นี้ถึง 66 ไร่ โดยมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จึงมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก

               โดยกัลฟ์ ได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรอยุธยาและจังหวัดสระบุรีให้หันมาเลือกทำนาเกษตรอินทรีย์ เป็นระยะเวลา กว่า 3 ปีตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ทำให้ โรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทกัลฟ์และ โรงไฟฟ้า อุทัย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดี ๆ นี้ขึ้นมา การทำนาแบบไม่พึ่งพาสารเคมี หรือที่เรียกกันว่า เกษตรอินทรีย์ หรือทำนาอินทรีย์นั่นเอง โดยเริ่มจากการทำแปลงนาสาธิตในอำเภออุทัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างชาวนาที่เป็นต้นแบบ ซึ่งใช้วิธีโยนกล้าแบบชีวภาพขึ้นเป็นแห่งแรก ในปีแรกที่เริ่มทำโครงการขึ้นใน อบต.สามบัณฑิต, อบต. บ้านช้างและโพสาวหาญ รวมพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 16 ไร่

               กระบวนการเรียนรู้ในการทำนาอินทรีย์ของโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน( โครงการ csr )นี้ได้ผลดีจริง จึงมีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยมา เข้าร่วมเรียนรู้การทำนาไม่พึ่งพาสารเคมีอย่างเต็มใจ ใฝ่รู้ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด เพราะเมื่อพวกเขาเหล่านี้เห็นว่าสามารถลดต้นทุนการทำนาได้ ลดการใช้สารเคมีซึ่งอาจจะเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ใช้เองและต่อผู้บริโภคด้วย รวมถึงดินในพื้นที่นานั้นไม่เสียแต่กลับสามารถฟื้นฟูสภาพให้ดีขึ้น จึงเกิดความเชื่อมั่นในโครงการมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะจากความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่ายาฆ่าแมลงและสารเคมีจะทำให้ได้ผลผลิตงาม ราคาดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจึงการันตีได้ว่า การทำนาอินทรีย์นั้นดีกว่าจากแปลงนาสาธิตที่เริ่มโครงการ  

               กิจกรรม เพื่อ สังคม ดี ๆ ยังมีอีกที่กลุ่มบริษัท โรงไฟฟ้า กัลฟ์และมูลนิธิพลังไทย ได้ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานขึ้น เป็นการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวง ร.9 ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี ดังนั้น นายธนญ ตันติสุนทร ผู้อำนวยการบริหารสายงานองค์การสัมพันธ์ จากกัลฟ์ ได้มีความเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป ขยายพื้นที่ให้มีการเกษตรแบบยั่งยืนนี้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นเจตนารมณ์ที่ชาว “กัลฟ์” ยึดมั่นและปฏิบัติตลอดมา

 

              


คำค้น: โรงไฟฟ้า