ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2563

BSRU NEWS — 29 พฤษภาคม 2563 08:33บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามสาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรปริญญาเอก

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ต่างชาติ 40 คน, คนไทย 10 คน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แบบ 1.1 5 คน, แบบ 2.1 25 คน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 15 คน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 15 คน

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จำนวน 5 คน

หลักสูตรปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 40 คน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 30 คน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 35 คน (คนไทย แผน ก 5 คน, คนจีน แผน ข 30 คน)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 20 คน

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 20 คน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ จำนวน 30 คน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน 20 คน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จำนวน 15 คน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 15 คน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 90 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู จำนวน 150 คน

 

กำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 2563 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรปริญญาเอก 500 บาท และหลักสูตรปริญญาโท 300 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถรับคืนได้ทุกกรณี) ผู้สนใจสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ http://grad.bsru.ac.th สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0–2473–7000 ต่อ 1814


คำค้น: เรียนต่อ, ป.เอก, ป.โท, ครู, ประกาศนียบัตร, วิชาชีพครู, บ้านสมเด็จ, มรภ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ