ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กพร.สุดเจ๋ง เป็นเลิศด้านการเงินการคลัง คว้ารางวัลการันตี

กพร. PR DSD — 15 กันยายน 2563 03:38


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างชื่อให้กระทรวงแรงงาน โชว์ความโปร่งใสหน่วยงานคุณภาพ คว้ารางวัลการเงินการคลัง
วันที่ 14 ก.ย. 63 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง 
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในนามของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ กพร.ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ      ด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ เป็นหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 ซึ่งได้ผลการประเมิน 80 คะแนนขึ้นไป จากการประเมิน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมและการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 2) ด้านการบริหารงานโดยองค์กรไม่เกิดความเสียหาย 3) ด้านการลงระบบงานละเมิดและแพ่ง และ 4) ด้านการส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบก่อนขาดอายุความ 
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กพร. ได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและพัฒนาฝีมือ ศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ให้มีฝีมือได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กร "มุ่งพัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูงสู่    ไทยแลนด์ 4.0" และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รางวัลที่ได้ในวันนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจ      ให้บุคลากรของกพร.ทั่วประเทศ มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนสติปัญญา ความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศทุกด้านต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” อธิบดีกพร.กล่าว


คำค้น: กพร.สุดเจ๋ง เป็นเลิศด้านการเงินการคลัง คว้ารางวัลการันตี