ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดีกิจกรรม ซีพี-เมจิ ครบครบ 30 ปี ครั้งที่ 2

chanpen — 29 พฤศจิกายน 2562 04:57


  ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค.- 13 พ.ย. 2562   

1). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 2 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท 

1. คุณวิศม

2. คุณศุวิมล

 

2). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

1. คุณสุพัตรา

2. คุณนูรียะ

3. คุณกชรัตน์

4. คุณเพิ่มพูล

5. คุณดาวใจ

6. คุณณภัทร

7. คุณธิดารัตน์

8. คุณจารุวรรณ

9. คุณจีรนุช

10. คุณศิรินทร์ญา

 

3). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

1. คุณก้องทนงค์

2. คุณวัลลภา

3. คุณธีระศักดิ์

4. คุณวุฒินันท์

5. คุณพัชรี

6. คุณสิทธิพงศ์

7. คุณกชพร

8. คุณธนพร

9. คุณจินดาภา

10. คุณมนัสนันท์

11. คุณภาวไล

12. คุณจรรยา

13. คุณปณิดา

14. คุณปัทมา

15. คุณศิวาวุธ

16. คุณพรทิภา

17. คุณเสาวนีย์

18. คุณปัทมา

19. คุณปรียารัชฎ์

20. คุณสุขสันต์

21. คุณเกรียงศักดิ์

22. คุณภิรญา

23. คุณธนพนธ์

24. คุณนวลจันทร์

25. คุณณัฐพงศ์

26. คุณมงคล

27. คุณสิรินุช

28. คุณนภัสสร

29. คุณวมลณัฐ

30. คุณนภัสวรรณ

31. คุณวิสูตร

32. คุณเอเซีย

33. คุณณัฏฐวิทย์

34. คุณทิพวรรณ

35. คุณบุศรา

36. คุณปุญชรัศมิ์

37. คุณวัฒนา

38. คุณเกษรินทร์

39. คุณรัตนาภรณ์

40. คุณนงลักษณ์

41. คุณอัญชลี

42. คุณคงกรณ์

43. คุณอังคนา

44. คุณกอบกุล

45. คุณวลัยพร

46. คุณทิยสุดา

47. คุณสุภัสสรา

48. คุณจารวี

49. คุณณัฐพล

50. คุณกฤติยา

51. คุณเกรียงไกร

52. คุณเบญจวรรณ

53. คุณเรือนเพชร

54. คุณพัณณลัคน์

55. คุณจินดาวรรณ

56. คุณชลธิชา

57. คุณชนัสถ์นันท์

58. คุณบูริดา

59. คุณวีรวุฒิ

60. คุณเพิ่มพูน

61. คุณนิภา

62. คุณรุ่งรัตน์

63. คุณศิริพร

64. คุณศิรินา

65. คุณนพพระคุณ

66. คุณธนวัตพล

67. คุณกิตติ

68. คุณขจรศักดิ์

69. คุณสุธรรม

70. คุณรัตนาภรณ์

71. คุณซากีเต๊าะ

72. คุณสุกัญญา

73. คุณกฤษณะ

74. คุณเพ็ญจิตร

75. คุณวันเพ็ญ

76. คุณเรืองศักดิ์

77. คุณชฎาทิพย์

78. คุณเกสรา

79. คุณชวลี

80. คุณรัฐชัย

81. คุณจรรยา

82. คุณนวพัฒน์

83. คุณไกรสิงห์

84. คุณวรรณวรางค์

85. คุณเรียนใจ

86. คุณกุญช์ญาณ์

87. คุณวรารัตน์

88. คุณผกาวรรณ

89. คุณภานุวัตร์

90. คุณอรรถพงศ์

91. คุณขนิษฐา

92. คุณกฤตพร

93. คุณประดิษฐ์

94. คุณกัลย์สุรางค์

95. คุณจิดาภา

96. คุณสว่างจิตร

97. คุณพจนีย์

98. คุณอมรชัย

99. คุณเบญญาภา

100. คุณประพันธ์

 

    ขั้นตอนการรับของรางวัล ครั้งที่ 2     

1. สำหรับผู้โชคดี จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง และได้รับคะแนนตามรอบของ ALL Member หลังจากยืนยันตัวตน ภายใน 7 วัน ซึ่งการยืนยันตัวตนประกอบไปด้วย 

- การส่งสำเนาบัตรประชาชน

- ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% 

- หลังจากยืนยันตัวตน ผู้โชคดีจะได้รับคะแนน ALL Member ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

หากผู้โชคดีไม่สามารถติดต่อได้และ / หรือ ไม่ติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศผล ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทร 02-591-9800

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด


คำค้น: ประกาศผู้โชคดีกิจกรรม ซีพี-เมจิ ครบครบ 30 ปี ครั้งที่ 2