ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โตโยต้า กับ ก.แรงงาน สำรวจพื้นที่ระยอง เตรียมคนรับอุตสาหกรรม เขต EEC

toyotabangkokthai — 27 พฤศจิกายน 2560 05:48


ปลัดกรง.ลงพื้นที่ระยอง เตรียมคนทำงานรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เขต EEC 3 จังหวัด มอบ กพร.ลุยยกระดับเทคโนโลยีชั้นสูงอีก 9,200 คน ย้ำ ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดรับความต้องการ

 

  นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว ในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ รองรับการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New Engines of Growth) โดยเน้นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน ภาครัฐ เป็นเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยในปี 61 กพร. มอบหมายให้ทั้ง 3 จังหวัดดำเนินการเฉพาะในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวม 9,200 คน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง พร้อมเตรียมรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี หลังตรวจเยี่ยมการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบด้วย

นายจรินทร์ กล่าวต่อไปว่า สถาบันฯ ระยอง ได้บูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวม 11 แห่ง ได้ตั้งเป้าหมายในการเตรียมกำลังแรงงานให้ได้ปีละไม่น้อยกว่า 287,000 คน สำหรับกลุ่มคนทำงานที่ต้องยกระดับทักษะฝีมือ เป้าหมายดำเนินการ 6,220 คน ในส่วนนี้ได้ร่วมกับศูนย์เทคนิคแห่งนวัตกรรมการผลิต(อมตะซิตี้) สำหรับให้บริการในเขตอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง รวมกับภาคีเครือข่าย 4 องค์กร จัดตั้ง "ศูนย์ความร่วมมือ ฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช" สำหรับฝึกอบรมในกลุ่มอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช(ระยอง) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานหน่วยงานต่างๆ เป็นหน่วยฝึกเฉพาะด้าน อาทิ ศูนย์ฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อม และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านเหล่านี้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขตมาบตาพุต

ในการเตรียมความพร้อมของทั้ง 3 จังหวัดนั้น ได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมแล้ว 21 แห่ง เป็นภาครัฐ 4 แห่ง ภาคเอกชน 17 แห่ง อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา มี บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย จำกัด) เป็นทั้งศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบฯ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานยังมีแผนจะปัดฝุ่น MOU ที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นทำตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งหาตลาดแรงงานใหม่ ทั้งนี้มีเป้าหมายที่จะให้คนมีงานทำ โดยเฉพาะคนทำงานภาคทักษะ ที่ไม่สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการรองรับ EEC อีกด้วย ปลัด กรง.กล่าว

 

หลังจากอ่านข่าวจบแล้ว ใครสนใจซื้อผ่อน รถโตโยต้า รุ่น ยาริส , วีออส หรือ Toyota revo ราคาถูกได้ที่ ศูนย์ โตโยต้าบางกอก

 

 

 

 

 


คำค้น: โตโยต้า, รถโตโยต้า, ยาริส, วีออส, Toyota revo