ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดประชุมที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

kornrutchanun rueanphet — 12 มกราคม 2561 10:07


ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา  อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดยมี พลเรือตรีเสนิส ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ของจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สาระในการประชุม อาทิ ร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (๖๑ - ๖๔) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ (๖๑ - ๖๔) การแปลงแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องสุคนธาฮอลล์ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้


คำค้น: โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่