Double A ร่วมสู้โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์เพื่อช่วยกันควบคุมโรค

Double A ร่วมสู้โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์เพื่อช่วยกันควบคุมโรค

VermillionX — 24 มีนาคม 2563 03:55

Double A ร่วมสู้โควิด-19 มอบแอลกอฮอล์เพื่อช่วยกันควบคุมโรค

ดั๊บเบิ้ล เอ ผู้ผลิตกระดาษชั้นนำของเมืองไทย ร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ให้หน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ รวมถึงโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันและค อ่านต่อ...