SHIELD ประกาศเปิดตัว DeviceSHIELD ปกป้องธุรกิจขนาดเล็กจากการหลอกลวงทางไซเบอร์ระหว่างวิกฤตโควิด-19

SHIELD ประกาศเปิดตัว DeviceSHIELD ปกป้องธุรกิจขนาดเล็กจากการหลอกลวงทางไซเบอร์ระหว่างวิกฤตโควิด-19

prmind — 27 พฤศจิกายน 2563 06:29


- DeviceSHIELD จะให้บริการการประเมินความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดแก่ธุรกิจออนไลน์ 90% เพื่อช่วยในการต่อ สู้ กับการ หลอกลว ง ทาง ไซเบอร์ และป้องกันการสูญเสียทางการเงิน เฉลี่ย 200,000 ดอลลาร์ จากการโจมตีไซเบอร์

SHIELD บริษัทความมั่นคงปลอด อ่านต่อ...