ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ก.แรงงาน สุดปัง! เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 15,000 คน ดันมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4 ร้อยล้านบาท

กพร. PR DSD — 18 กันยายน 2563 02:11


วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมงานดังกล่าว ซึ่งในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่สถานประกอบกิจการ      ที่เข้าร่วมโครงการ รวม 185 แห่ง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธแสดงผลงานของสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจาก           เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวว่า ประเทศไทยมีสถานประกอบกิจการ SME มากกว่า 3 ล้านแห่ง ครอบคลุมการจ้างงานมากกว่า 11 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจประเทศกว่า 5 ล้านล้านบาท ดังนั้นการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ SME จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ภายใต้แนวคิด “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ” ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ค้นหาข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยปี 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของกพร. ที่ผ่านการฝึกอบรม ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสิ้น 185 แห่ง พัฒนาศักยภาพแรงงาน 15,879 คน ยกระดับผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 40.09 ช่วยลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ เฉลี่ยร้อยละ 40.38 และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 433 ล้านบาท
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า โครงการนี้นอกจากจะช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ และพัฒนาศักยภาพแรงงานแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของกพร.  ให้เป็นนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน จำนวน 258 คน แสดงถึงศักยภาพความมุ่งมั่นของบุคลากรของกพร. ทั่วประเทศที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชนอย่างมืออาชีพ กพร. จะเดินหน้าพัฒนาผลิตภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องต่อไป


คำค้น: ก.แรงงาน สุดปัง! เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 15, 000 คน ดันมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4 ร้อยล้านบาท